REGULAMIN sklepu internetowego beSmart

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego beSmart. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego beSmart, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy, a także jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym beSmart, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 2 Definicje
Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. beSmart – sklep internetowy działający pod adresem https://besmartdesign.com/, prowadzony i administrowany  przez  BESMART DESIGN SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 2 m 6, 01 – 577 Warszawa, NIP: 525-260-13-22, Regon: 360174758 telefon kontaktowy: 507952536, e-mail: kontakt@besmartdesign.com, na podstawie wpisu do KRS nr 0000527939 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z beSmart;
 3. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem beSmart;
 4. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w beSmart. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej w ramach beSmart, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 6. Sprzedaż – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 7. Sprzedający –  BESMART DESIGN SP. z O.O z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 2 m 6, 01 – 577 Warszawa, NIP: 525-260-13-22, Regon: 360174758 na podstawie wpisu do KRS nr 0000527939 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.w zależności od wybranego sposobu płatności.
 8. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
 9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.);
11. RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§ 3 Warunki techniczne korzystania z beSmart
1. Korzystanie z beSmart za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) System operacyjny: Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;
b) Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;
c) Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768;
d) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji;
e) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;
f) Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.
2. beSmart nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.


§ 4 Rejestracja i zasady korzystania z beSmart
1. beSmart działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (za wyjątkiem krótkich przerw spowodowanych pracami konserwacyjnymi).
2. Do dokonywania zakupów w beSmart niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Składanie zamówień jest możliwe po założeniu konta użytkownika, poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie beSmart, w którym należy podać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę), adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy, a także zaakceptować niniejszy Regulamin. W przypadku zakupu jednorazowego nie ma konieczności zakładania konta użytkownika - należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować zawarte w nim warunki i koszty dostawy.
4. Po wypełnieniu formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłany e-mail aktywacyjny, który należy odebrać i potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny.
5. W procesie rejestracji lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje.
6. Adres wysyłki podany podczas zakładania konta użytkownika stanie się domyślnym adresem, który będzie używany do realizacji zamówień; przy każdym zamówieniu, Kupujący będzie miał możliwość podania innego adresu wysyłki. W przypadku podania adresu służbowego, należy dodatkowo podać nazwę firmy.
7. Dokonując zakupów za pomocą swojego konta użytkownika, Kupujący może w każdej chwili zmienić swoje dane teleadresowe celem ich aktualizacji oraz uzyskuje możliwość wglądu do historii dokonanych zakupów. Historia zakupów dla użytkowników niezarejestrowanych nie jest zapisywana, ponieważ dane służące do realizacji zamówienia przechowywane są w bazie danych beSmart tylko na czas realizacji konkretnego zamówienia.
8. Kupującego obowiązuje zakaz wprowadzania w formularzach znajdujących się w beSmart treści o charakterze bezprawnym.
9. Kupujący lub inna osoba korzystająca z beSmart zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu do beSmart oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z Internetu i uzyskania dostępu do beSmart, a także ponosi koszty dostępu do sieci i sprzętu w związku z korzystaniem z Internetu oraz ze strony internetowej https://besmartdesign.com/.
10. beSmart nie wyraża zgody na wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych należących do beSmart, znajdujących się na https://besmartdesign.com/. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych beSmart przysługują beSmart.


§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży i składanie zamówień
1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie beSmart nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Kupujący, przesyłając zamówienie dotyczące Produktu za pośrednictwem beSmart, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego , stanowi do momentu wysłania przez beSmart potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Kupującego zamówienia, beSmart przesyła Kupującemu specyfikację dokonanego przez Kupującego zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (stanowiące oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej) zostanie wysłane na podany przez Kupującego adres e-mail.
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać wyboru:
a) zamawianych Produktów i ich ilości;
b) sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub rachunek;
c) sposobu płatności.
4. Wysłane przez beSmart potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a beSmart.
5. Ilość oferowanych Produktów w ramach beSmart jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
6. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, beSmart zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
7. beSmart zastrzega sobie prawo organizowania sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Produktów. Do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie beSmart.


§ 6 Prawa i obowiązki Kupującego
1. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie podejmowania zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu. beSmart nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Kupujących i innych osób odwiedzających beSmart. W związku z powyższym, jeżeli Produkt zostanie zamówiony przez osobę nie posiadającą choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny.
2. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego i pełnego adresu wysyłki zamówionego Produktu.
3. Jeżeli dane Kupującego podane w procesie zakładania konta użytkownika lub wypełniania jednorazowego formularza zamówienia ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
4. Sprzedający oświadcza, że posiada tytuł prawny do wszystkich Produktów oferowanych przez niego za pośrednictwem beSmart i jest uprawniony do rozporządzania nimi.
5. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane Produkty, ich bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem, opisy, zdjęcia, informacje, a także wszystkie czynności związane ze sprzedażą w beSmart.
6. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanego Produktu w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.


§ 7 Ceny, płatności i anulowanie zamówienia
1. Na całkowity koszt zamówienia składają się cena Produktu oraz cena przesyłki (koszt dostawy). Cena Produktu wskazana na beSmart jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej beSmart:
a) podawane są w złotych polskich,
b) są cenami brutto tj. zawierają w sobie podatek VAT i/lub nie będą powiększane o podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów dostawy.
3. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy dostawy Produktu.
4. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności za zamówione Produkty.:
a)  przelewy24
b) PayPal
5. Zamówienie może zostać anulowane lub zmodyfikowane także na prośbę Kupującego złożoną przed dokonaniem wysyłki Produktu przez Sprzedającego. Prośba powinna zostać przesłana na adres e-mail: kontakt@besmartdesign.com.
6. beSmart wysyła zakupiony Produkt najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Termin doręczenia przesyłki przez Przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju przesyłki i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez Przewoźnika.
7. Kupujący otrzymuje od beSmart elektroniczny dowód zakupu Produktu wysłany na podany przez Kupującego adres e-mail  równolegle z wysłaniem do niego zakupionego Produktu. Na życzenie Kupującego, beSmart wystawi fakturę VAT po uprzednim wskazaniu przez Kupującego danych do faktury oraz NIP.


§ 8 Dostawa
1. Zamówione Produkty mogą być dostarczone na terytorium Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost Sp. z o.o.
2. Koszt dostawy wynosi:
a)  11.99 PLN w przypadku przedpłaty i przesyłki kurierem Inpost
b) 11.99 PLN w przypadku przedpłaty i zamówienia do paczkomatu Inpost
3. Zamówione Produkty mogą być dostarczone na terytorium Unii Europejskiej  za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (dostawca)oraz do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Koszty wysyłki Produktu zostaną zaproponowane w trakcie składanego zamówienia.
4. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Inpost lub DPD.
5. O fakcie niedoręczenia przesyłki Kupujący zawiadomi beSmart za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: kontakt@besmartdesign.com.
6. W wypadku niedoręczenia przesyłki Kupującemu, beSmart niezwłocznie złoży reklamację u dostawcy.
7. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas dostawca i/lub beSmart zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.
8. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie beSmart, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@besmartdesign.com wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.
9. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządzi protokół szkody.
10. beSmart niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej przesyłkę.
11. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie przez dostawcę wówczas beSmart zwróci niezwłocznie Kupującemu całość wpłaconej kwoty. Odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w § 9 ust. 6-8.


§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Stan niezmieniony oznacza w szczególności, iż Produkt nie był używany, a tylko przymierzony.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone Sprzedającemu na piśmie i przesłane na adres beSmart:  Besmart Design Sp. z o. o. ul. Wspólna 1, 42-125 Libidza. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zwracany produkt należy odesłać Sprzedającemu na adres beSmart:  Besmart Design Sp. z o. o. ul. Wspólna 1, 42-125 Libidza, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, świadczenie spełnione przez Kupującego zostanie mu zwrócone przez beSmart najpóźniej w ciągu 14 dni.
6.  Kupującemu, który dokonał płatności  (Przelewy24 lub PayPal) świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego .
7. beSmart nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże beSmart wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
8. beSmart nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
9. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone koszty przesyłki, z wyjątkiem kosztów przesyłki zagranicznej. Koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do beSmart obciążają Kupującego.

10.W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy co do części zakupionych Produktów, beSmart nie zwraca Kupującemu kosztów przesyłki

11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 10 Reklamacje
1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu.
2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać Sprzedającemu Produkt na adres beSmart:  Besmart Design Sp. z o. o. ul. Duchnicka 3 lok. 114, 01-796 Warszawa. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć  opis reklamacji (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego lub zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwróci Kupującemu po rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną § 9 ust. 6-8 Regulaminu.
5. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) zobowiązany jest zapytać o nie Sprzedającego.
6. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
7. Gwarancja na sprzedany Produkt stanowiący towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ust. 1-7 niniejszego § 10. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od Sprzedającego z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.


§ 11 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest  BESMART DESIGN SP. z O.O z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 2 m 6, 01 – 577 Warszawa. Dane osobowe są chronione zgodnie z RODO - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
2. Dane osobowe są przetwarzane w beSmart zgodnie z przepisami RODO w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
3. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie beSmart oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
4. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom, którym Sprzedający jako Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji i obsługi umów sprzedaży na przykład może być to : wykonawca usług magazynowo – wysyłkowych, firma księgowa, poczta, firma kurierska czy, w przypadku niezapłacenia należności na rzecz beSmart, podmiotom prowadzącym w jego imieniu Sprzedającego postępowanie związane z dochodzeniem należności.
5. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jego dane osobowe będą przetwarzane przez beSmart w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach beSmart.
6. Kupujący ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
7. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest jego zgoda. Kupujący ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie informując beSmart o tym za pomocą maila. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody i/lub do czasu zakończenia umowy, a po odwołaniu lub zakończeniu umowy przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.
8. Kupujący ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 12 Polityka Cookies
1. beSmart korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny https://besmartdesign.com/. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Korzystając z beSmart Kupujący wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej beSmart do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania z niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości beSmart;
c) utrzymania sesji Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny https://besmartdesign.com/ (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach beSmart stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.
6. W ramach beSmart stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach beSmart, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach beSmart;
b) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny https://besmartdesign.com/ ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba korzystająca z witryny https://besmartdesign.com/, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej beSmart celem tworzenia statystyk na potrzeby beSmart;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z witryny https://besmartdesign.com/ treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny https://besmartdesign.com/. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego lub innej osoby korzystającej z witryny https://besmartdesign.com/. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie beSmart.


§ 13 Postanowienia końcowe
1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym a beSmart zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 lutego 2015 roku.
4. beSmart zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin beSmart udostępni na stronie https://besmartdesign.com/ co najmniej na 7 dni przed datą jego wejścia w życie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez beSmart, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://besmartdesign.com/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu ich złożenia.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin sklepu internetowego beSmart

Odstąpienie od umowy

Reklamacja

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: