Darmowa dostawa od 500 PLN!

§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Stan niezmieniony oznacza w szczególności, iż Produkt nie był używany, a tylko przymierzony.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone Sprzedającemu na piśmie i przesłane na adres beSmart: BESMART FASHION SP. Z. O.O. ul. Rydygiera 8, budynek 18, 01-793 Warszawa lub Besmart Design Sp. z oo ul. Rydygiera 8, budynek 18, 01-793 Warszawa w zależności od tego która ze spółek jest Sprzedającym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zwracany produkt należy odesłać Sprzedającemu na adres beSmart: BESMART FASHION SP. Z. O.O. ul. Rydygiera 8, budynek 18, 01-793 Warszawa lub Besmart Design Sp. z oo ul. Rydygiera 8, budynek 18, 01-793 Warszawa w zależności od tego która ze spółek jest Sprzedającym, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. O ile to możliwe, beSmart zwraca się z prośbą o odesłanie zwracanego produktu razem z paragonem fiskalnym.
5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez beSmart najpóźniej w ciągu 14 dni.
6. Jeżeli Kupujący dokonał płatności przy odbiorze, Przelewy24 lub PayPal, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.
7. beSmart nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże beSmart wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
8. beSmart nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
9. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone koszty przesyłki, z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do beSmart obciążają Kupującego.
10. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.


§ 10 Reklamacje
1. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Produktu bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu.
2. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać Sprzedającemu Produkt na adres beSmart: BESMART FASHION SP.Z O.O. ul. Rydygiera 8, budynek 18, 01-793 Warszawa lub BESMART DESIGN SP.Z O.O. ul. Rydygiera 8, budynek 18, 01-793 Warszawa. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (np.: fakturę, potwierdzenie przelewu lub zapłaty) wraz z opisem reklamacji (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego lub zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Kupującego nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakomunikowania Kupującemu decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji. Koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sprzedający zwróci Kupującemu po rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną § 9 ust. 6-8 Regulaminu.
5. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Kupującego tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość. Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu (np. wymiarów, materiałów, itp.) zobowiązany jest zapytać o nie Sprzedającego.
6. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
7. Gwarancja na sprzedany Produkt stanowiący towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ust. 1-7 niniejszego § 10. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Kupującemu od Sprzedającego z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

Pliki do pobrania:

Odstąpienie od umowy

Reklamacja

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: